Nowenna do św. Michała Archanioła i Aniołów

Nowenna do św. Michała Archanioła i Aniołów
ID produktu: 030947
Zapytaj o produkt
Nieskończona dobroć Boga objawiła się w powo­łaniu do życia istot duchowych -Aniołów. Przeszli oni przez próbę. Najpiękniejszy i najbardziej ob­darowany przez Boga Anioł odrzucił Go, sam chciał stać się bogiem. Tym sposobem skazał się na wieczne cierpienie, bowiem tylko Bóg mógł w pełni zaspokoić go i uszczęśliwić. Zbuntowany anioł nazywa się teraz szatanem-kusicielem lub diabłem-kłamcą. Pociągnął za sobą innych Anio­łów, którzy odłączywszy się od Boga, nazywają się złymi duchami. Jednocześnie powstał inny Anioł, który wybrał Boga, uznał Go z wdzięcznością za swego Stwór­cę i oddał się całkowicie do Jego dyspozycji. To święty Michał Archanioł. Swoją postawą wpłynął na niezliczoną rzeszę innych Aniołów, którzy również wybrali Pana Boga. Święty Michał stał się ich wodzem, pierwszym pośród wszystkich, stąd nazywamy go Archaniołem. Szatan nienawidzi Boga, nienawidzi siebie, in­nych Aniołów i ludzi. On to, kusząc pierwszych rodziców, spowodował ich upadek, którego skutki przeszły na całą ludzkość. Jest kłamcą i ustawicznie zwodzi ludzkość. W swej nienawiści i zazdro­ści nie może znieść, że ludzie, słabsi w swej istocie od niego, zostali dopuszczeni do udziału w życiu Bożym, które on, powodowany pychą, utracił. Szatan i złe duchy używają swej inteligen­cji i mocy, aby nam szkodzić i odłączyć nas od Boga. Pan Bóg w swej mądrości dopuszcza, aby szatan nas kusił i atakował, ponieważ, dzięki dziełu zbawczemu Jezusa Chrystusa, daje nam pomoc, aby go zwyciężyć i w ten sposób uczest­niczyć w zwycięstwie Chrystusa. Otwierając się na działanie Pana Boga i Jego miłości, jak rów­nież na pomoc, której nam udziela święty Michał Archanioł i dobrzy Aniołowie - możemy zwycię­żyć pokusy szatańskie. W ten sposób to, co według zamiaru szatana ma służyć do naszej zguby, obraca się na jego zgubę i porażkę. Maryja, Matka Chrystusa Pana, dzięki przywilejo­wi Niepokalanego Poczęcia, ani przez jeden moment nie podlegała wpływom szatana, nie była w jego niewoli. Wolna od grzechu pierworodnego, pełna łaski, nie popełniła najmniejszego grzechu, przez który to stajemy się niewolnikami szatana. Ona, współdziałając z Bogiem, przyczyniła się do porażki złego ducha, który w swej pysze jest upokorzony tym, że nad Niewiastą z Nazaret, pokorną Maryją, nie zapanował ani przez jeden moment. Maryja jest Królową Aniołów. Święty Michał Archanioł jest Jej kapitanem niebieskim, którego wysyła do walki z szatanem. Żyjemy w czasach ostatecznych. Szatan złości się, bo widzi, że ma mało czasu, stąd ze zdwojoną siłą atakuje Kościół i wiernych Chrystusa. Mate­rializm, zajęcie się zbytnie dobrami ziemskimi i ich gromadzeniem, przyjemności zmysłowe, uczy­nienie bożka z techniki, samowystarczalność, odciąganie ludzi od refleksji, od modlitwy, od świętych sakramentów, głoszenie, że człowiek jest niezależnym panem siebie i może robić, co mu się podoba, posługiwanie się szyldami wie­dzy, postępu, nauki, aby usprawiedliwiać zbrod­nie, nienawiść, przemoc, tortury, kłamstwo, uży­wanie najnowszych osiągnięć nauki do produkcji broni zagłady pod pozorem samoobrony - oto metody szatana. Papież Leon XIII widząc nasila­jące się ataki szatana wezwał pomocy świętego Michała Archanioła. Sługa Boży Ks. B. Markiewicz (+1912) był wielkim czcicielem świętego Michała i Aniołów. Nie tylko sam modlił się do niego, lecz w swoich zakładach wychowawczych urządzał często nowenny ku czci św. Michała Archanioła, uciekając się do niego w potrzebach duszy i ciała. Założonym przez siebie Zgroma­dzeniom nakazał rozwijać kult świętego Michała i Aniołów. Jeden z jego synów duchowych, w łącz­ności ze Wspólnotą Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i w oparciu o nią, czyni to niniejszą książeczką. Podane modlitwy służą jedynie jako pomoc. Każ­dy z nas, otwarty na działanie Ducha Świętego, powinien wyśpiewywać własnym sercem hymn chwały i uwielbienia, w łączności z Maryją Królową Aniołów, świętym Michałem, Aniołami i wszys­tkimi Świętymi: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Proponuję następujący porządek (gdy Nowenna jest publiczna) Wystawienie Najświętszego Sakramentu Modlitwa wstępna Rozważanie na każdy dzień Modlitwa na każdy dzień Błogosławieństwo Najświętszym Sakra­mentem Modlitwa do świętego Michała Archanio­ła: Święty Michale Archaniele broń nas w wal­ce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Zakończyć śpiewem aklamacji
AutorKs. Marian Polak CSMA
Ilość stron96
ParametryFormat 100 x 140 mm.
Oprawamiękka
WydawnictwoMichalineum