REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep internetowy działa pod adresem
Hurtownia Źródło sp. z o.o
ul. Myślenicka 23 32-031 Mogilany
NIP: 944-227-41-99, REGON: 520-505-074

2. Dokonanie zapytania, zamówienia, zakupu poprzez sklep internetowy HURTOWNI ŹRÓDŁO jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Sklep internetowy w dalszej części regulaminu zwany będzie HURTOWNIĄ.

 
Przyjmowanie i realizacja zamówień
 
1. Do zakupów w Hurtowni upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Warunkiem dokonywania wszelkich transakcji z HURTOWNIĄ, otrzymywania informacji na temat dysponowania konkretnym towarem, przyjęcia zamówienia przez HURTOWNIĘ konieczne jest podanie następujących danych:
- imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,
- adres,
- telefon kontaktowy,
- adres e-mail.

3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych adresowych firmie odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki.

4. HURTOWNIA zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie wypełnionych formularzy zamówienia.

5. HURTOWNIA przyjmuje zamówienia internetowe całodobowo, jednakże realizowanie zamówień następuje w godzinach pracy HURTOWNI (8.00-16.00). Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy HURTOWNI będą realizowane w następujące po nich dni robocze.

6. Po dokonaniu wyboru towaru, Klient otrzyma automatycznie potwierdzenie złożenia zamówienia. Dopiero po skompletowaniu zlecenia przez pracownika HURTOWNI, zostanie uruchomiona możliwość przedpłaty.

7. HURTOWNIA dokonuje wysyłki towaru w danym lub kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu opłaty przy wybranej opcji przedpłaty (transkacja kartą płatniczą lub e-przelewy za pośrednictwem Przelewy24). 
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

8. Potwierdzone zamówienia można zmienić lub anulować jedynie w przypadku ustalenia korekty przez obie strony. Kupujący może odwołać zamówienie, jeżeli nie zostało ono przekazane do wysyłki.

9. W przypadku braku towaru w magazynie po przyjęciu zamówienia przez HURTOWNIĘ, Klient jest o takim braku zawiadamiany. W takim wypadku obie strony ustalają nowy termin dostawy zamówionego towaru, bądź możliwość dostawy produktu zamiennego. Klient ma również możliwość rezygnacji drogą elektroniczną ze złożonego zamówienia.

10. W uzasadnionych przypadkach HURTOWNIA zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

11. Dokument zakupu jest wystawiany przez HURTOWNIĘ w momencie wysyłki towaru i wysyłany razem z towarem. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcję i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Hurtowni do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

12. HURTOWNIA wystawia imienne paragony i faktury VAT.

13. Koszty dostawy towaru są pokrywane przez Klienta.

14. Hurtownia dokonuje wysyłki towaru na adres zgodny z danymi podanymi przez Klienta w formularzu zamówienia.

15. Hurtownia dokonuje wysyłki towaru tylko jednokrotnie. W przypadku zwrotu przesyłki do HURTOWNI z przyczyny Klienta, HURTOWNIA obciąży Klienta kosztami tejże wysyłki. W porozumieniu z Klientem HURTOWNIA może dokonać ponownej wysyłki towaru pod warunkiem dokonania uprzedniej zapłaty przez Klienta za ponowną przesyłkę.

16. Hurtownia ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w chwili, gdy nakład został trwale wyczerpany w wydawnictwie i nie ma możliwości dostarczenia towaru.

 
Ceny towarów i ich dostępność

1. W sklepie internetowym podawane są ceny w złotych polskich. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i są cenami hurtowymi.

2. HURTOWNIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Dostępność zamówionych produktów jak i ich cena potwierdzamy drogą mailową lub na wskazany numer.

5. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie Klient jest o takim fakcie informowany. W takiej sytuacji obie strony ustalają nowy termin dostawy zamówionego towaru, bądź możliwość dostawy produktu zamiennego. Klinet ma również możliwość rezygnacji drogą elektroniczną ze złożonego zamówienia. 

6. HURTOWNIA nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a pełni jedynie rolę informacyjną. 

 
Reklamacje i zwroty

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody (max. 2 lata po otrzymaniu przesyłki). W innym wypadku reklamacja nie będzie uwzględniana.  

2. Rozliczenia transakcji karta płatniczą i e-przelewem są wykonywane za pośrednictwem Przelewy 24. Reklamacje związane z transakcjami kartą płatniczą i e-przelewem Zamawiający może zgłosić do 2 dni.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną ukrytą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne ukryte, które powstały po wydaniu produktu Zamawiającemu.

4. Reklamowany produkt wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu, co znacznie ułatwi rozpatrzenie reklamacji, należy dostarczyć lub odesłać na adres: Hurtownia Źródło sp. z o.o, ul. Myślenicka 23 32-031 Mogilany

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy.

5. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia nieodpłatnej naprawy, jeżeli gwarantuje ona pełne przywrócenie zareklamowanemu produktowi należytych właściwości użytkowych.

6. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie należy postępować zgodnie z informacją zawartą w REKLAMACJE PRZESYŁKI.

7. Reklamacja na zakupiony towar obowiązuje pod warunkiem dochowania przez Klienta zasad użytkowania towaru zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

8. Hurtownia zastrzega sobie termin 14 dni roboczych na rozpatrzenie i odpowiedź na złożoną przez Państwa reklamację, przy czym decydująca dla zachowania terminu jest data stempla pocztowego, bądź data wysłania informacji drogą mailową.

9. Koszt przesyłki reklamowanego produktu pokrywa Zamawiający. Przesyłki z reklamowanym produktem przesłane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep Internetowy zwraca bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 
Reklamacje przesyłki 

1. Usługi przewozowe świadczone są przez firmę DPD. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody (max. 2 dni po otrzymaniu przesyłki). W innym wypadku reklamacja nie będzie uwzględniana.  

3. W sytuacji uszkodzenia produktu podczas transportu przez firmę kurierską, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody w dniu otrzymania przesyłki.  Następnie należy przesłać zdjęcia: 
-dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura), 
-widocznego uszkodzenia paczki/towaru 
-protokołu uszkodzenia sporządzonego w dniu otrzymania przesyłki (w szczególności proszę zwrócić uwagę, aby w protokole odznaczony został napis "SPISANY PODCZAS DORĘCZENIA")
-naklejki na paczce typu "SZKŁO" (jeśli została naklejona)
-aby zwiększyć szansę na uznanie reklamacji przez DPD, warto aby kurier oznaczył w protokole "okienko" OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE USZKODZONE
na adres biuro@hurtowniazrodlo.pl lub przesłać na adres stacjonarny HURTOWNI uszkodzony towar wraz z dowodem zakupu oraz protokołem uszkodzeń. Reklamacje nie zawierające protokołu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje paczek są przesyłane do Działu Reklamacji firmy DPD - rozpatrywanie reklamacji trwa od 14 do 30 dni. 


Prawo do odstąpienia od umowy
 
1. Klient dokonujący zakup w sklepie internetowym, ma możliwość wzrotu towaru w stanie nienaruszonym oraz z dowodem zakupu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostawy oraz obowiązek zwrotu tegoż towaru w ciągu 14 dni.

2. W celu złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy, Klinet może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres siedziby HURTOWNI, w formie elektroczninej na adres biuro@hurtowniazrodlo.pl, lub telefonicznie. 

3. Zwrot towaru zakupionego w HURTOWNI pokrywa Klient. 

4. Przesyłki przesłane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane. 


Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Hurtownia Źródło z siedzibą w Mogilanach (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Myślenicka 23 32-031 Mogilany).

2. HURTOWNIA wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Małgorzata Jurkowska.
Z inspektorem możesz się skontaktować pisząc na adres biuro@hurtowniazrodlo.pl

3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez HURTOWNIĘ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

4. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są dobrowolne.

5. Dane osobowe podawane w formularzu są niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży polegającej na wysyłce zamówionych produktów w sklepie internetowym. 

6. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych.

7. Zamawiający może w każdej chwili odstąpić od udzielonej zgody na przetwarzanie danych poprzez usunięcie ich z serwisu.

7. HURTOWNIA dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
-przetwarzane zgodnie z prawem;
-zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
-merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
-przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
-przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.