Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Hurtownia Źródło z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Myślenicka 23, 32-031 Mogilany).

2. HURTOWNIA wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Małgorzata Jurkowska.
Z inspektorem możesz się skontaktować pisząc na adres biuro@hurtowniazrodlo.pl

3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez HURTOWNIĘ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

4. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są dobrowolne.

5. Dane osobowe podawane w formularzu są niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży polegającej na wysyłce zamówionych produktów w sklepie internetowym. 

6. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych.

7. Zamawiający może w każdej chwili odstąpić od udzielonej zgody na przetwarzanie danych poprzez usunięcie ich z serwisu.

7. HURTOWNIA dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
-przetwarzane zgodnie z prawem;
-zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
-merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
-przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
-przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.