Módlmy się… Za zmarłych

Módlmy się… Za zmarłych
ID produktu: 037205
2,80 zł
Zapytaj o produkt
Bar­dzo ważny modli­tew­nik dla osób pra­gną­cych zacho­wać modli­tewną pamięć o tych, któ­rzy ode­szli już do ?domu Ojca?. Zebrane zostały w tej ksią­żeczce wszyst­kie znane, tra­dy­cyjne, kościelne i kato­lic­kie modli­twy za zmarłych. Modli­twa za zmar­łego w dniu śmierci lub pogrzebu Boże, który zawsze się litu­jesz i prze­ba­czasz, pokor­nie Cię bła­gamy, nie odda­waj w moc nie­przy­ja­ciela i nie zapo­mi­naj na wieki duszy Two­jego sługi N. (Two­jej słu­żeb­nicy N.), któ­remu dzi­siaj kaza­łeś odejść z tego świata, lecz roz­każ Świę­tym Anio­łom wpro­wa­dzić go do nie­bie­skiej ojczy­zny, a ponie­waż Tobie wie­rzył i ufał, niech nie ponosi kar pie­kiel­nych, lecz posią­dzie szczę­ście wieczne. Amen.
ISBN978-83-63602-42-0
Wydanietrzecie
Wydanie rok2013
Ilość stron32
Format103 x 148 mm
Oprawamiękka
WydawnictwoJUT
OsobaW różnych potrzebach
Rodzajmodlitewniki