Mój Patron. Święty Paweł

Mój Patron. Święty Paweł
ID produktu: 037204
2,80 zł
Zapytaj o produkt
Tomik zawiera bio­gra­fie: św. Pawła Apo­stoła, św. Pawła z Teb, św. Pawła od Krzyża, św. Pawła Miki.Święty Paweł Apo­stoł (5/10-ok. 67), zwany Apo­sto­łem Naro­dów, był gor­li­wym fary­ze­uszem, nawró­co­nym „oso­bi­ście” przez Pana Jezusa i posła­nym szcze­gól­nie do pogan; auto­rem Nowo­te­sta­men­tal­nych listów, zawie­ra­ją­cych prawdy dogma­tyczne o Chry­stu­sie, Synu Bożym, a także wiele nauk moralnych.Święty Paweł z Teb (ok. 228-ok. 341) był ere­mitą, ojcem życia pustel­ni­czego, żywio­nym na pustyni chle­bem przez orła; jest wzo­rem i patro­nem zakonu paulinów. Święty Paweł od Krzyża (1694–1775) był kapła­nem, zało­ży­cie­lem Zgro­ma­dze­nia Ubo­gich Kle­ry­ków Bosych pod wezwa­niem Naj­święt­szego Krzyża i Męki Pań­skiej (pasjonistów). Święty Paweł Miki (ok. 1565–1597) był japoń­skim zakon­ni­kiem, kate­chi­stą, zamę­czo­nym pod­czas prze­śla­do­wa­nia chrześcijan.
ISBN978–83-64402–23-4
Wydanie rok2014
Ilość stron32
Format105 x 148 mm
WydawnictwoJUT
OsobaŚwięci i Błogosławieni