Mój Patron. Święty Franciszek

Mój Patron. Święty Franciszek
ID produktu: 037204
2,80 zł
Zapytaj o produkt
Tomik zawiera bio­gra­fie: św. Fran­ciszka z Asyżu, św. Fran­ciszka Ksa­we­rego, św. Fran­ciszka Sale­zego, bł. Fran­ciszka Marto.Święty Fran­ci­szek z Asyżu (1181/2–1226), zwany Bie­da­czyną z Asyżu, był dia­ko­nem, zało­ży­cie­lem Zakonu Braci Mniej­szych (mino­ry­tów); jest ojcem i patro­nem wiel­kiej rodziny franciszkańskiej.Święty Fran­ci­szek Ksa­wery (1506–1637) był kapła­nem, jezu­itą, przy­ja­cie­lem św. Igna­cego Loy­oli, misjo­na­rzem dzia­ła­ją­cym głów­nie w Indiach.Święty Fran­ci­szek Salezy (1567–1622) był kapła­nem, prze­wod­ni­kiem ducho­wym zwłasz­cza ludzi świec­kich pra­gną­cych dążyć do świę­to­ści, współ­za­ło­ży­cie­lem Zakonu Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Panny (wizytek). Bło­go­sła­wiony Fran­ci­szek Marto (1908–1919) był jed­nym z „widzą­cych” z Fatimy, który poświę­cił swoje życie wyna­gra­dza­niu Panu Jezu­sowi za grze­chy świata.
ISBN978–83-64402–24-1
Wydanie rok2014
Ilość stron32
Format105 x 148 mm
WydawnictwoJUT
OsobaŚwięci i Błogosławieni