Koronka ku czci Ducha Świętego

Koronka ku czci Ducha Świętego
ID produktu: 032713
Zapytaj o produkt
III wydanie bardzo poczytnej książeczki.
Z Duchem Świętym w trzecie tysiąclecie „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” Jan Paweł II, Warszawa 1979 Ojciec Święty Jan Paweł II w szczególny sposób czuł się wezwany, aby zmocą i entuzjazmem wprowadzać Kościół w trzecie tysiąclecie. Zachęcał wiernych, by nieustannie prosili Boga w modlitwie o niezbędne światło i pomoc, wzywał braci w biskupstwie i powierzone im wspólnoty kościelne, by otworzyły serca na natchnienia Ducha Świętego. Zapewniał, że w odpowiedzi na nasze modlitwy Duch Święty niewątpliwie poruszy umysły i serca, aby odnowić naszą wiarę, naszą gorliwość zaangażowania w sprawy Kościoła, i pozwoli odkryć nam wieczną młodość wspólnoty chrześcijańskiej. W pierwszych słowach wydanego na tę okazję listu Tertio millennio adveniente Ojciec Święty przypominał, że w misji Ducha Świętego Bóg nadal objawia siebie przez swego Syna. Wcielenie Syna Bożego, Jego poczęcie i narodzenie dokonało się za sprawą DuchaŚwiętego (por. nr 1). Dlatego i Kościół nie może żyć i działać w inny sposób jak tylko w Duchu Świętym. To, co w „pełni czasów” stało się za sprawą Ducha Świętego, może tylko dzięki Niemu wyłonić się z pamięci Kościoła (...) dalej urzeczywistniać Królestwo Boże, działać ożywczo we wnętrzu człowieka (por. TMA 44,45). Wspominając 50-lecie swego kapłaństwa, Ojciec Święty napisał książkę Dar i tajemnica, w której daje świadectwo o działaniu Ducha Świętego w swoim życiu. Przypominając naukę św. Tomasza z Akwinu, podkreślił znaczenie darów Ducha Świętego i zacytował słowa tego wielkiego teologa: „z pomocą darów Du­cha Świętego cały duchowy organizm człowieka zostaje uwrażliwiony na światło Boże, na światło poznania, a także na natchnienia miłości”. Dalej pisze: „Modlitwa o dary Ducha Świętego towarzyszyła mi od wczesnej młodości i w dalszym ciągu jestem jej wierny”. Jak ważny był to rys pobożności w codziennej modlitwie Papieża, świadczył fakt, że o początkach swego nabożeństwa do Ducha Świętego wspominał również w książce Przekroczyć próg nadziei. „Pamiętam, że Ojciec dał mi kiedyś książeczkę do nabożeństwa, w której była modlitwa do Ducha Świętego. Powiedział mi, abym tę modlitwę codziennie odmawiał. Tak też staram się zawsze czynić. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, co znaczą słowa Chrystusa do Samarytanki o praw- dziwych czcicielach Boga, to znaczy tych, którzy czczą Go w Duchu i Prawdzie”. Przykład papieża Jana Pawła II kieruje nasze myśli w stronę Wieczernika, gdzie Kościół oczekuje, przyzywa i otrzymuje Ducha Pocieszyciela, którego misją jest bezpieczne przeprowadzenie Kościoła do królestwa Boże­go. To Duch Święty gromadzi ludzi z wszystkich narodów i wszystkich języków w jedną wspólnotę wierzących. Ta Jego misja trwa nieustannie. Od człowieka oczekuje jedynie ufnego otwarcia się i przyjęcia swoich natchnień. Duch Święty szanuje naszą wolność i działa, gdy Go wzywamy z ufnością i czcimy z miłością. Daje wzrost wszelkiemu dobru, które zostało zapoczątkowane przez człowieka w posłuszeństwie Jego natchnieniom oraz wyproszone w modlitwie. Jednym ze sposobów duchowego wzrastania i oddawania chwały Bogu jest wielbienie i przyzywanie Ducha Świętego za pomocą koronki ku Jego czci. Modlitwą tą uwielbiamy Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej, upraszamy Jej aktywną obecność w naszym życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. Jest to prosta modlitwa. Łatwo się jej nauczyć i z jej pomocą zwracać się do Ducha Świętego w każdej chwili. W obecnych czasach, gdy świat coraz bardziej staje się globalną wioską, ale różnice kulturowe i religijne są nadal istotne, to na nas, czcicielach Ducha Świętego, ciąży szczególna odpowiedzialność za modlitwę o jedność i braterstwo całej rodziny ludzkiej. Na końcu książeczki zamieszczamy świadectwa siedmiu osób, które odmawianiu koronki zawdzięczają wiele łask i pomocy w konkretnych sprawach. Ta forma wielbienia Ducha Świętego znajduje żywy oddźwięk zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Często wierni dowiadują się o niej podczas rekolekcji para­fialnych i odtąd chętnie z niej korzystają. Można dodać, że koronka ta jest znana w Polsce przynajmniej pięćdziesięciu tysiącom wiernych dzięki rozprowadzeniu pocztówek, obrazków i broszur z jej tekstem. Obec­ne wydanie jest już trzecim. Poza tym została już prze tłumaczona na trzy języki:angielski, niemiecki i francuski. Właśnie w formie pocztówki dotarła do tych obszarów językowych w Europie, Ameryce Północnej (Kanada i USA)i niektórych krajach Azji (m.in. Indie, Filipiny, Indonezja, NowaGwinea). Niektórzy misjonarze werbiści zaszczepiają zwyczaj odmawiania koronki również w Afryce (Madagaskar i Ghana), a także w Ameryce Połud- niowej (Argentyna i Chile). Odmawiając koronkę pamiętajmy, że najważniejszą sprawą jest zwrócenie się szczerym sercem do Ducha Świętego, codzienne uwielbianie Go i częste przyzywanie Jego pomocy. Koronka jest jednym z wielu sposobów modlitwy, ale przez swą zwięzłość i prostotę jest bardzo pomocna w rozwijaniu nabożeństwa do Ducha Świętego. Ufamy, że dzięki jej odmawianiu pogłębi się zrozumienie, kim jest Duch Święty w naszym życiu, oraz wzrośnie pragnienie modlitwy u tych, którzy się nie modlą. W ten sposób sprawimy, że trzecie milenium stanie się „Nową Pięćdziesiątnicą”. Łaska wam i pokój od Tego, Który jest i Który był i Który przychodzi i od Siedmiu Duchów, które są przed jego tronem (Ap 1,4).
ISBN978-83-7192-309-8
Wydanietrzecie
Wydanie rok2006
Ilość stron40
Format105 x 150 mm
Oprawamiękka
WydawnictwoVerbinum
OsobaDuch Święty
Rodzajkoronki